Các nền kinh tế thành viên APEC chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Tại hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC, các bộ trưởng đã cam kết tiếp tục giải quyết nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ thông qua các chương trình cứu trợ.