136 quốc gia tham gia thỏa thuận về thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

Facebook sẽ phải nộp thuế ở những quốc gia mà có hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận, dù họ có sự hiện diện vật lý ở đó hay không.